De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel, in openbare vergadering bijeen op 3 november 2022.

Ter bespreking van agendapunt 7: Begroting 2023 en Meerjarenbegroting:

Constaterende dat:                                                                                                              

  • We helaas leven in een tijd waarin we te maken hebben met armoede, die op meerdere gebieden tot problemen kan leiden voor gezinnen en studenten in onze gemeente
  • De landelijke overheid een compensatieregeling heeft geïntroduceerd om de ergste pijn van de gestegen energierekening te verzachten
  • Ook de gemeente een belangrijke rol speelt in de signalering van situaties van armoede en uitvoering van regelingen
  • De gemeente een budget van €700k heeft gereserveerd voor ondersteuning van inwoners met financiële problemen
  • Het voor steeds meer gezinnen en studenten moeilijker wordt om de kosten voor levensonderhoud op te brengen, waardoor sociaal isolement dreigt
  • Onderwerpen als menstruatiearmoede en de inzet van deelkastjes voor etenswaren steeds meer aandacht krijgen

Overwegende dat:

  • De gemeente niet alle problemen kan en hoeft op te lossen maar in veel gevallen wel een belangrijke faciliterende rol kan spelen
  • We een belangrijk netwerk van organisaties en instellingen onze gemeente hebben
  • We daarmee eventuele particuliere initiatieven voor hulp aan mensen in een armoedesituatie zouden kunnen faciliteren


Verzoekt het college:

  • Om eventuele verzoeken om steun van particuliere initiatieven positief te benaderen en samen met de organisaties en instellingen in onze gemeente te zoeken naar mogelijkheden om steun te verlenen, zoals bij voorbeeld verdeelpunten voor menstruatiemiddelen en locaties voor deelkastjes.

En gaat over tot de orde van de dag.

Sint-Michielsgestel, 3 november 2022.

Fractie GroenLinks/PvdA
Fractie PPA
Fractie CDA