Kieswijzer standpunten

GroenLinks-PvdA positionering op de stellingen voor de stemhulp.


 1. Als gemeente grond opkopen om woningbouw betaalbaar te maken

Helemaal eens

Toelichting:

Als de gemeente zelf grond koopt kan er makkelijker en sneller gebouwd worden en kan de gemeente meer regie houden op wát er gebouwd wordt (starters-, senioren- en sociale huurwoningen). Ook kunnen dan eventueel inwoners direct bouwkavels kopen.

 1. Maak een keuze. Het oude gemeentehuis:

Wordt verkocht                               krijgt een andere bestemming (allebei of tussenin)

Toelichting:

Het oude gemeentehuis in SMG wordt verkocht, maar moet wel een publiek toegankelijk blijven of een maatschappelijke bestemming krijgen. Zoals een bios of theater bijvoorbeeld.

 1. Toerismebelasting verlagen

Neutraal

Toelichting:

De toeristenbelasting is nu één vast bedrag voor alles. Wij willen dat er voor een percentage gekozen wordt, zodat de belasting in verhouding staat tot de besteding en er een onderscheid gemaakt wordt tussen bijvoorbeeld campings, B&B ’s en hotels.

 1. Meer bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) inzetten op straat

Neutraal

Toelichting:

Er is met ingang van dit jaar meer boa capaciteit gerealiseerd, dit is voldoende. De aandacht moet uitgaan naar handhaven in het buitengebied, natuurgebieden, op stank, geluidsoverlast en onveilige situaties.  

 1. Herindeling met andere gemeenten toestaan

Neutraal

Toelichting:

De capaciteit van de ambtelijke organisatie en de financiën van de gemeente staan onderdruk. De voorkeur is om een zelfstandige gemeente te zijn, maar dienstverlening staat voorop. Als dat niet meer lukt als zelfstandige gemeente moet de gemeente fuseren.

 1. Investeren in meer wandel- en fietspaden

Helemaal mee eens

Toelichting:

Voetgangers en fietsers moeten volgens ons de basis vormen van het verkeersbeleid. Dat is goed voor de verkeersveiligheid, het milieu en de volksgezondheid. Fietsen en lopen moet dus gestimuleerd worden en hier moet daarom dan ook in geïnvesteerd worden.

 1. Het centrum autoluw maken

Eens

Toelichting:

Waar mogelijk gaan we proberen onze dorpscentra stapje voor stapje zo autoluw mogelijk te maken. Voetganger en de fietser hebben binnen de bebouwde kom (bijna) altijd voorrang.

 

 1. Maximumsnelheid van 30 km/u binnen de hele bebouwde kom invoeren

Helemaal mee eens

Toelichting:

Langzamer rijden, dat vergroot de veiligheid voor voetgangers en fietsers aanmerkelijk. 31% van alle verkeersdoden en 52% van de niet-dodelijke ongevallen gebeuren in de bebouwde kom. 30 km als limiet, dat wordt het wat ons betreft.

 

 1. Maak een keuze. Investeren in:

Fietspaden         parkeergelegenheid

Toelichting:

Parkeergelegenheden zijn uiteraard belangrijk, maar meer parkeerplaatsen gaat ten koste van woningbouwmogelijkheden, groen binnen de wijk en recreatie en ontmoetingsplekken. Wij investeren dan liever in fietspaden.

 1. Geld vrijmaken voor het stimuleren van een gezonde levensstijl

Eens

Toelichting:

In de buitenlucht moet er ruimte zijn voor bewegingsactiviteiten. Dus trapveldjes, wandelpaden, trimbanen, buiten-fitnessapparaten e.d., wat ons betreft ruimbaan daarvoor. Stimuleren van het Gezonde Scholen programma en voldoende sportverenigingen.

 

 1. Statushouders voorrang verlenen voor sociale huurwoningen

Oneens

Toelichting:

Statushouders vallen wettelijk onder de urgente gevallen regeling, samen met andere doelgroepen (medische noodgevallen, sloop oude huis, gevaarlijke woonsituaties) krijgen zij al voorrang op een sociale huurwoning. Wij pleiten niet voor nog extra voorrang

 1. Maak een keuze. Het buitengebied gebruiken voor:

Woningbouw    duurzame energieopwekking (midden)

Toelichting:

Het kan allebei. De randen van de dorpen komen eerder in aanmerking voor woningbouw, maar wij zijn groot voorstander van duurzame energie. De ideale plek is dicht tegen infrastructuur, verder in het buitengebied met maatregelen voor landschapsbehoud.

 

 1. Geld steken in alternatieve woonvormen als intergenerationeel wonen

Eens

Toelichting:

Vergrijzing, zelfstandig blijven wonen en woningentekort zijn uitdagingen die we het hoofd moeten bieden. Verschillende leeftijden samen laten leven die elkaar ondersteunen kan ons daarbij helpen. Daarnaast is vlakbij oma wonen ook gewoon erg gezellig!

 1. Maak een keuze. Als gemeente woningen bouwen voor:

Starters                               gezinnen

Toelichting:

Onderzoeken naar de woningvoorraad wijzen uit dat er voldoende gezinswoningen zijn, maar hier wonen vaak (te) kleine huishoudens in (vaak senioren). Mooie één- en tweepersoonswoningen sluiten beter aan bij de vraag en zorgen voor doorstroming.

               

 1. Maak een keuze. Bij woningbouw kiezen voor:

Meer sociale huur           vrijesectorwoningen

Toelichting:

Er is een schreeuwend tekort aan sociale huurwoningen, hier moet dan ook de prioriteit liggen. Vrijesectorwoningen (zeker de duurdere) worden toch wel gebouwd. Sociale koop (bv. koopgarantwoningen) kunnen tussen deze twee opties een brug slaan.

 1. Nieuwbouw in het buitengebied toestaan

Eens

Toelichting:

Wij willen bouwen, maar te veel inbreiding zorgt ervoor dat alle ruimte en al het groen binnen de kernen verdwijnt. We zijn niet tegen inbreiding, maar we moeten zeker kijken naar uitbreiding (bouwen buiten de huidige bebouwde kom).

 1. Woningbouw mag ten koste gaan van natuur

Helemaal mee oneens

Toelichting:

Minder dan 10% van de gemeente SMG is natuur, daarin wordt wat ons betreft niet gebouwd. Wij willen juist uitbreiding van de natuur. Uitbreiding vindt in principe plaats op landbouwgrond wat zo’n ruim 65% van de oppervlakte van onze gemeente bedraagt.

 1. Een zelfbewoningsplicht instellen voor alle woningen

Eens

Toelichting:

Gelukkig doet de gemeente dit al. GroenLinks/PvdA Sint-Michielsgestel wil dit graag handhaven. In uitzonderlijke gevallen kunnen er altijd uitzonderingen gemaakt worden, maar panden uit de markt kopen om daarna direct te verhuren is voorbij.

 1. Maak een keuze. Nieuwe woningen bouwen:

Binnen de bebouwde kom          buiten de bebouwde kom

Toelichting:

Inbreiding heeft de voorkeur, maar de plekken daarvoor raken op, zetten de leefbaarheid binnen de kernen (meer verkeer, parkeren, minder ruimte voor recreatie en natuur) onder druk en daarmee realiseer je minder woningen. Uitbreiding ontkomen we niet aan.

 1. Intensieve veehouderij in de gemeente terugdringen

Helemaal mee eens

Toelichting:

GroenLinks/PvdA Sint-Michielsgestel wil dat de gemeente zelf landbouwgronden verwerft. Deze verhuren we dan aan particulieren en bedrijven die voor een duurzame, biologische en circulaire landbouw staan. Er is geen ruimte voor intensieve veehouderij.

 1. Maak een keuze. Het cultuurbudget in de gemeente:

Behouden          verhogen

Toelichting:

Het cultuurbeleid en budget in onze gemeente is heel mager. Daar moeten we meer invulling aan geven. Kunst in de openbare ruimte, geld voor de muziekschool en de harmonie en voor cultuurprogramma’s op school en in de dorpshuizen.

 

 1. Meer geld uittrekken voor de bibliotheek

Mee eens

Toelichting:

Bibliotheken zijn een belangrijke voorziening in de gemeente. Waar mogelijk stimuleren en subsidiëren we dat als gemeente. Bij de bibliotheek leen je niet alleen boeken, maar het is ook een ontmoetingsplek en een vrijplaats voor ideeën.

 1. Maak een keuze. Afvalstoffenheffing berekenen:

Met een vast tarief         afhankelijk van hoeveelheid afval

Toelichting:

Er is altijd een gedeelte vastrecht, dat blijft, maar in principe is het de vervuiler die betaalt. Afval is echter ook de verantwoordelijkheid van de producent, de gemeente kijkt hoe ook zij meer hun (financiële) verantwoordelijkheid kunnen nemen.

 1. Alle agrarische bedrijven stimuleren tot biologische landbouwmethoden

Helemaal mee eens

Toelichting:

Er is niks belangrijkers dan onze voedselvoorziening. Om deze voor lange termijn te garanderen moet de overstap gemaakt worden naar duurzame, biologische en circulaire landbouw. De gemeente stimuleert dit zoveel mogelijk en dwingt het eventueel af.

 1. De bouw van windmolens in de gemeente toestaan

Mee eens

Toelichting:

Niemand mag last hebben van het geluid en slagschaduw van windmolens. En we moeten zuinig zijn op ons landschap. Dus eventuele plaatsing op plekken waar overlast en aantasting van het landschap minimaal is en in goed overleg met de mensen die er wonen. 

 1. Meer geld uittrekken voor ouderenzorg

Mee eens

Toelichting:

De gemeente SMG vergrijst, daar moeten we op inspelen en dat brengt ook extra kosten met zich mee. Vroegtijdig investeren, goede zorg waar de tijd voor genomen wordt, bespaart op de lange termijn kosten. Met die filosofie geven wij vorm aan de ouderenzorg

 1. Maak een keuze. Als gemeente:

Leidend op duurzaamheid          volgen van landelijke initiatieven

Toelichting:

De gemeente wil in 2040 klimaatneutraal zijn, wij zijn het daar helemaal mee eens! Dat is ambitieus, maar dat kunnen en willen wij als gemeente. Uiteindelijk worden onze dorpen daar ook leefbaarder, gelukkiger en rijker van en zien we dus ook veel kansen.

 1. De bouw van zonneparken in de gemeente toestaan

Mee eens

Toelichting:

Ook GroenLinks/PvdA ziet de uitdagingen rondom de capaciteit van het elektriciteitsnet. Dit is een beperking, maar mag geen excuus zijn om stil te zitten en niks te doen. De landelijke en onze eigen opgave verplicht ons om zonneparken te realiseren.

 1. De belasting op het eigen woningbezit (OZB) verlagen

Neutraal

Toelichting:

Natuurlijk willen wij lage belastingen, maar de gemeente staat er financieel niet goed voor en er is veel achterstallig onderhoud. Op de wettelijke taken kan nauwelijks worden bezuinigd, en op woningbouw en voorzieningen willen wij ook niet bezuinigen.

 1. Maak een keuze. Financiële meevallers inzetten voor:

Verlagen gemeentelijke belastingen      verhogen voorzieningenniveau

Toelichting:

Wij willen niet bezuinigen op voorzieningen, maar het voorzieningenniveau in de gemeente is vrij goed. Hierin extra investeren creëert vaak ook weer extra structurele verplichtingen. Daarom zouden wij eerder kiezen voor verlagen gemeentelijke belastingen

 1. Alle nieuwbouw verplichten aardgasvrij te bouwen

Helemaal mee eens

Toelichting:

Alle nieuwbouw ís al aardgasvrij. Bij bestaande bouw stimuleren we zoveel mogelijk een afkoppeling van het aardgas. Met de huidige gasprijzen is dat ook een cadeautje voor ieders portemonnee.